Materiały
do pobrania

 Proceedings.docx
 Program konferencji
 Ulotka

Miejsce i data

08.05.2018

"HYRNY"
ul. Piłsudskiego 20
34-500 Zakopane
O KONFERENCJI
Cele konferencji

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa im. Profesora Aleksandra Zeliasia na temat "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych" jest coroczną konferencją organizowaną przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk. Jest ona bezpośrednią kontynuacją Ogólnopolskich Seminariów Naukowych na temat "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych" organizowanych w Zakopanem przez Profesora Aleksandra Zeliasia. 

Jej głównym celem jest integracja środowiska naukowego polskich statystyków i ekonometryków oraz współpracujących z nimi pracowników naukowych uczelni zagranicznych. Celem konferencji jest kreowanie nowych kierunków badań oraz promowanie i upowszechnianie wyników badań otrzymanych w Polsce i w zagranicznych ośrodkach naukowych. Ma ona na celu prezentację najnowszych prac badawczych z zakresu szeroko rozumianej statystyki i ekonometrii oraz prognoz gospodarczych, prowadzonych w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych w tych dyscyplinach. 

Konferencja ma za zadanie kształcenie młodych kadr naukowych oraz ma stanowić forum prezentacji rozwoju ich myśli naukowej i rezultatów badań. Ma ona także na celu pobudzać do działania młodych naukowców oraz ich nagradzać. 

Komitet Naukowy Konferencji dokona wstępnej selekcji referatów wyodrębniając w ten sposób referaty zakwalifikowane do wygłoszenia oraz referaty przewidziane do sesji plakatowej. Podstawowym kryterium kwalifikacji referatów, na podstawie przesłanego streszczenia, będzie ich poziom naukowy oraz zgodność z tematyką konferencji. Streszczenia nie powinny przekroczyć pół strony formatu A4.

Referaty zaakceptowane do prezentacji podczas Konferencji zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych, które uczestnicy otrzymają w czasie trwania konferencji. Materiały konferencyjne  zostaną zgłoszone do Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (the Thomson Reuters ISI Index). Jeżeli uzyskają one akceptację to będą dostępne w bazie Web of Science. Ponadto materiały konferencyjne Proceedings są indeksowane w bazie Google Scholar. Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 12.12.2016 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym § 10.1.5 oraz załącznik nr 5 - liczba punktów za publikację w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w bazie Web of Science™ Core Collection odpowiada najniżej punktowanej publikacji w czasopiśmie naukowym wymienionym w części A wykazu ministra, czyli aktualnie 15 pkt

Z przyjemnością informujemy, że materiały konferencyjne z VII (2013), VIII (2014) , IX (2015) oraz X (2016) Międzynarodowej Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia na temat „Modelowanie i Prognozowanie Zjawisk Społeczno-gospodarczych”:

 • Proceedings of the 7th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena

 • Proceedings of the 8th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena

 • Proceedings of the 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena
 • ​​Proceedings of the 10th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena

pomyślnie przeszły proces ewaluacji i zostały włączone do bazy Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (the Thomson Reuters ISI Index) a tym samym zostały włączone do bazy Web of Science. Chcieliśmy także zapewnić, że dołożymy wszelkich starań aby kolejne wydania materiałów konferencji Zakopiańskiej (materiały z ubiegłorocznej konferencji znajdują się na ostatnim etapie ewaluacji) także znalazły się w bazie Web of Science.

Istnieje możliwość opublikowania rozszerzonej wersji (max. 16 stron) artykułu po uzyskaniu pozytywnej recenzji w języku angielskim w czasopiśmie Argumenta Oeconomica Cracoviensia (13 pkt. MNiSW) lub Zeszytach Naukowych UEK (11 pkt.) w języku polskim lub języku angielskim (do wyboru przez autora) zgodnie z wymogami redakcyjnymi Wydawnictwa UEK.

Firma StatSoft Polska ufundowała nagrodę im. Profesora Kazimierza Zająca dla najlepszego referatu oraz posteru przedstawionego na konferencji przez młodego pracownika nauki (magister lub doktor).

 

Zakres tematyczny konferencji

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia dotyczące:
 • teorii statystyki i ekonometrii
 • statystycznej analizy danych
 • metod taksonomii numerycznej
 • wielowymiarowej analizy statystycznej
 • statystyki gospodarczej, rynku pracy i ochrony środowiska
 • statystyki społecznej i demografii
 • statystyki medycznej i ochrony zdrowia
 • modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych
 • modelowanie rynku energetycznego
 • zastosowań matematyki w ekonomii
 • ekonometrii przestrzennej i dynamicznej
 • makroekonometrii
 • ekonometrii i inżynierii finansowej i ubezpieczeniowej
 • zarządzania ryzykiem


Język konferencji

Językami konferencji są: polski i angielski. Zorganizowane będą odrębne sesje językowe. Wybór języka prezentacji należy zadeklarować w formularzu zgłoszeniowym.

 
Organizator konferencji
Patron konferencji

Katedra Statystyki Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  

Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk
          Polskie Towarzystwo Statystyczne

Sponsor konferencji
Statsoft