O KONFERENCJI
Cele konferencji

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa im. Profesora Aleksandra Zeliasia na temat "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych" jest coroczną konferencją organizowaną przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk. Jest ona bezpośrednią kontynuacją Ogólnopolskich Seminariów Naukowych na temat "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych" organizowanych w Zakopanem przez Profesora Aleksandra Zeliasia. 

Jej głównym celem jest integracja środowiska naukowego polskich statystyków i ekonometryków oraz współpracujących z nimi pracowników naukowych uczelni zagranicznych. Celem konferencji jest kreowanie nowych kierunków badań oraz promowanie i upowszechnianie wyników badań otrzymanych w Polsce i w zagranicznych ośrodkach naukowych. Ma ona na celu prezentację najnowszych prac badawczych z zakresu szeroko rozumianej statystyki i ekonometrii oraz prognoz gospodarczych, prowadzonych w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych w tych dyscyplinach. 

Konferencja ma za zadanie kształcenie młodych kadr naukowych oraz ma stanowić forum prezentacji rozwoju ich myśli naukowej i rezultatów badań. Ma ona także na celu pobudzać do działania młodych naukowców oraz ich nagradzać. 

Komitet Naukowy Konferencji dokona wstępnej selekcji referatów wyodrębniając w ten sposób referaty zakwalifikowane do wygłoszenia oraz referaty przewidziane do sesji plakatowej. Podstawowym kryterium kwalifikacji referatów, na podstawie przesłanego streszczenia, będzie ich poziom naukowy oraz zgodność z tematyką konferencji. Streszczenia nie powinny przekroczyć pół strony formatu A4.

Referaty zaakceptowane do prezentacji (wygłoszenie/plakat) podczas konferencji, zostaną opublikowane, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, w monografii wydanej w wydawnictwie, które znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe MNISW (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r.). Każdy rozdział monografii włączony do ewaluacji otrzymuje 20 pkt (na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej). Monografia wzorem ubiegłych lat zostanie zgłoszona do bazy CPCI-SSH stanowiącej integralną część Web of ScienceTM Core Collection oraz będzie dostępna na stronie internetowej konferencji. Ze względu na proces wydawniczy termin złożenia tekstu do monografii został wyznaczony na dzień 24 stycznia 2021 r.

Informujemy, że recenzowane materiały konferencyjne od VII do XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia na temat „Modelowanie i Prognozowanie Zjawisk Społeczno-gospodarczych”:

 • Proceedings of The 7th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, red. Papież, M; Śmiech, S; 2013. ISBN:978-83-62511-52-5;
 • Proceedings of The 8th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, red. Papież, M; Śmiech, S; 2014. ISBN:978-83-62511-43-3;
 • 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. red. Papież, M; Śmiech, S; 2015. ISBN:978-83-65173-05-8 ;
 • 10th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. red. Papież, M; Śmiech, S; 2016. ISBN:978-83-65173-47-8;
 • 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, red. Papież, M; Śmiech, S; 2017. ISBN:978-83-65173-85-0.

zostały włączone do bazy Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH) stanowiącej integralną część Web of Science. 

Istnieje możliwość opublikowania artykułu w języku angielskim (praca oryginalna, niepublikowana; max. 40 000 znaków) po uzyskaniu pozytywnych recenzji w czasopiśmie Entrepreneurial Business and Economics Review (EBER) zgodnie z wymogami redakcyjnymi Wydawnictwa UEK lub w czasopiśmie Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME), które są indeksowane w bazach: Emerging Sources Citation Index (ESCI) i Scopus, pod warunkiem złożenia tekstu do 15 czerwca 2021 r.
 

Firma StatSoft Polska ufundowała nagrodę im. Profesora Kazimierza Zająca dla najlepszego referatu oraz posteru przedstawionego na konferencji przez młodego pracownika nauki (magister lub doktor).

 

Zakres tematyczny konferencji

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia dotyczące:
 • teorii statystyki i ekonometrii
 • statystycznej analizy danych
 • metod taksonomii numerycznej
 • wielowymiarowej analizy statystycznej
 • statystyki gospodarczej, rynku pracy i ochrony środowiska
 • statystyki społecznej i demografii
 • statystyki medycznej i ochrony zdrowia
 • modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych
 • modelowania rynku energetycznego
 • zastosowań matematyki w ekonomii
 • ekonometrii przestrzennej i dynamicznej
 • makroekonometrii
 • ekonometrii i inżynierii finansowej i ubezpieczeniowej
 • zarządzania ryzykiem


Język konferencji

Językami konferencji są: polski i angielski. Zorganizowane będą odrębne sesje językowe. Wybór języka prezentacji należy zadeklarować w formularzu zgłoszeniowym.
Organizator konferencji

  
 
Organizator konferencji
Dofinansowanie

Patron konferencji
Sponsor konferencji